fredag den 25. september 2009

Undskyld mig, jeg har en hæklefejl i kysen.......


I forbindelse med ADHD Awareness Week udgav Newstown min artikel "Undskyld mig, jeg har en hæklefejl i kysen".

Du kan læse den her.


Hyperaktiv hilsen
Charlotte


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.

søndag den 20. september 2009

Så er ADHD Awareness Week 2009 skudt i gang!


English version – see below!

For andet år i træk bliver der sat fokus på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ved en række akti-
viteter rundt om i Europa
. Fra den 20.-27. september har du muligheden for at være med til at skabe større bevidsthed og forståelse for ADHD. ADHD har længe været og er desværre stadig omgærdet af stigmatisering, myter og misinformation gennem forskellige medier og sociale netværkssider.

Tiden er inde til at gøre op med dette og få fakta på bordet. ADHD påvirker børn, unge og voksne samt deres familier 24 timer i døgnet. Mange lever med skyld og skam over ikke at være ligesom alle andre. Det skal der ændres på.

Vi må droppe alle generaliseringerne omkring ADHD og se den enkelte med de talenter og kvaliteter, som han eller hun besidder. Vi må udvise større accept og forståelse for de udfordringer de har. For de er alle for-
skellige. Lige så forskellige som alle andre mennesker.

Mange med ADHD vil, hvis de får den nødvendige hjælp i tide samt den nødvendige støtte og forståelse, kunne fungere på lige fod med alle andre. Det kræver dog en målrettet indsat, hvor den enkelte bliver medinddraget og har medindflydelse på det samlede behandlingsforløb. Der findes nemlig ikke nogen ”one-size-fits-all”-
løsninger
. Med udgangspunkt i den enkelte og med en indsats, der tilpasses den enkelte, vil det kunne spare samfundet for en stor økonomisk byrde i fremtiden. Samtidig vil vi kunne få stor glæde af disse unikke personligheder.

Konsekvenserne af manglende eller mangelfuld behandling kan i værste fald resultere i manglende gennem-
førelse af en uddannelse, fyring fra jobbet, misbrug, kriminalitet og skilsmisser. Heldigvis er det langt fra alle, der oplever dette. Alligevel er det ofte angst, frustration, lavt selvværd, depression og ekstrem mangel på struktur og overblik, der fylder meget i hverdagen for personer med ADHD.

Behandling for ADHD er meget effektiv og behøver ikke altid at involvere medicin. Men er medicin involveret i behandlingen af ADHD, er det vigtigt, at den ikke står alene, men følges op med forståelse for egen ADHD (psyko-
edukation), socialpædagogiske tiltag, udvikling af mestringsstrategier, kognitiv adfærdsterapi m.m.

Der er håb for et godt liv med ADHD og vi kan alle være med til at puste til det håb ved at forsøge at sætte os ind i, hvad det vil sige at leve med ADHD.

Her er en række eksempler på, hvad du kan gøre for at gøre en forskel:

· Invitér alle du kender til at blive medlem af Facebook-gruppen ADHD Awareness Week 2009 og tilføj linket på din profil.

· Fortæl folk du har tillid til om din egen ADHD, så de får sat et velkendt ansigt på ADHD. Det hjælper til med at nedbryde stigmatiseringen

· Fortæl dit barn/familiemedlem, din kæreste/ægtefælle, ven/veninde eller kollega der har ADHD, hvad du virkelig sætter pris på og kan lide ved ham eller hende ….. eller endnu bedre ….. skriv det på et kort, så de kan gemme det og se på det, når de ikke er helt på toppen

· Deltag i debatten her på ADHD Awareness Week 2009 og brug væggen til at udtrykke dine tanker, personlige erfaringer og håb for en bedre fremtid til inspiration og opmuntring for personer med ADHD og deres kære

· Gå på dit lokale bibliotek og bed dem udstille bøger om ADHD

· Spørg din lokale avis om de vil skrive om ADHD og ADHD Awareness Week 2009

· Fortæl om ADHD på din skole, i din ungdomsklub, i din fritidsklub, på din arbejdsplads, til venner og familie

· Skriv om ADHD på din hjemmeside og på forskellige samtalefora (Facebook, Twitter, MSN etc.)

· Skriv til lokalpolitikerne i din kommune om, hvordan det er for dig at have ADHD, hvad du godt vil have dem til at forstå om ADHD og hvilke hjælpemidler og støtte, der vil kunne gøre din hverdag mere overkommelig og dit liv mere indholdsrigt

· Bed om et møde med borgmesteren, hvor du fortæller om dit liv med ADHD

· Send en email til Socialminister Karen Ellemann på min@vfm.dk og fortæl, hvordan din ADHD kommer til udtryk og hvilken støtte og hjælpemidler, der vil kunne gøre din hverdag mere overkommelig og dit liv mere indholdsrigt.

ADHD Awareness Week var allerede sidste år en stor succes. Vær med til at gøre det til en endnu større succes i år!

Meld dig ind i ADHD Awareness Week 2009 på Facebook her.

Du må også meget gerne komme med kommentarer, idéer eller andre input. Vi kan alle være med til at præge debatten samt støtte og sætte præg på kampagnen for større bevidsthed, forståelse og accept af ADHD.


Hyperaktiv hilsen
Charlotte


ADHD Awareness Week arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier.

Kick off for the ADHD Awareness Week 2009!


Danish version - see above!

Slogan: “For a Better Life with ADHD!”

For the second consecutive year there will be focused on ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) by a series of activities across Europe from September 20-27. You have the opportunity to help raise awareness and understanding of ADHD. ADHD has long been and, unfortunately, still is surrounded by stigma, myths and misinformation, propagated by the media’s and social networking sites.

Now is the time to get to the facts. ADHD affects children, adole-
scents and adults and their families 24 hours a day
. Many live with guilt and shame about feeling different. That really must change.

Generalization about ADHD and people with ADHD must stop and the individuals be accepted for the talents and qualities that he or she possess. We must show greater acceptance and understanding for their challenges. People with ADHD are different just like everyone else.

Many people with ADHD are able to work and operate on equal terms with others if given timely necessary help, support and under-
standing. This requires a targeted approach, where the individual will be involved and have influence on the overall course of treat-
ment. There is no “one-size-fits-all"-solution. Based on the indivi-
dual and an effort tailored to the individual, it could save the commu-
nity a major economic burden in the future and we will all be able to fully enjoy these unique personalities.

Consequences of failure or improper treatment of adults with ADHD can at its worst result in failure to finish an education, inability to maintain a job, different kinds of abuse, crime, and family break-
ups. Fortunately, it is far from all who experience this. However, anxiety, frustration, low self-esteem, depression and extreme lack of structure and oversight are often dominating everyday life for people with ADHD.

Treatment for ADHD is very effective and need not always involve medication. If medication is used in the treatment of ADHD, it should be combined with psychoeducational training, comprehensive strate-
gies for solving everyday challenges, and perhaps even cognitive behavioral therapy.

There is hope for a good life with ADHD and we can all help nurture that hope by trying to understand what it means to live with ADHD.

Here are some examples of what you can do to make a difference:

• Please invite everyone you know to join the Facebook page ADHD Awareness Week 2009 and post the link on your page

• Tell people you trust about your own ADHD, then they can put a familiar face on ADHD. That will help break down the stigma

• Tell your child/family menber, your partner/spouse, friend or colleague who has ADHD, what you really appreciate and like about him or her ….. even better ….. write it on a card for them to keep and look at, when they are feeling blue

Join the debate on ADHD Awareness Week 2009 and use the wall to express your thoughts, personal experiences and hopes for a better future as inspiration and encouragement to the people with ADHD and their loved ones

• Go to your local library and ask them to exhibit books on ADHD

• Ask your local newspaper to write about ADHD and ADHD Awareness Week

• Talk about ADHD in your school, in your youth club, at your leisure club, in your workplace, to friends and family

• Write about ADHD on your website and on different conversation forums (Facebook, Twitter, MSN, etc.)

• Write the local politicians in your municipality what you experience by having ADHD, what you really want them to understand about ADHD, and what support and tools could make your life more manage-
able and your life more fruitful

• Ask for a meeting with the Mayor in your hometown and tell him or her about your life with ADHD.


ADHD Awareness Week was already last year a great success. Let’s make it even greater this year!

Please join the ADHD Awareness Week 2009 on Facebook here.

We can all help shape the debate, support and put stamp on the campaign for greater awareness, understanding and acceptance of ADHD.


Kind regards,
Charlotte


For further information and questions concerning ADHD please contact the ADHD Association in your country.


ADHD Awareness Week is working on promoting knowledge, understanding and acceptance of children, adolescents and adults with ADHD and their families.